Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Regler och riktlinjer

Verksamhetsform
• Förskola erbjuds från det att barnet är 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år. Rätten till en plats gäller till och med den 31 juli det år barnet fyller 6 år. Övergången från förskola till förskoleklass sker automatiskt från den 1 augusti.
Förskoleverksamhet erbjuds till barn som är folkbokförda i Vallentuna kommun. Plats erbjuds även till barn som ansöker om asyl, uppehållstillstånd eller som stadigvarande vistas i kommunen.
Barn från andra kommuner kan erbjudas plats om särskilda skäl finns och i mån av plats.

Turordning
• Ansökningsdatum gäller som kötid.
• Hänsyn tas även till ålder och gruppens sammansättning.
• Syskon som är anmälda till kön och vars syskon har en placering på förskolan, kan ges företrädesrätt när plats finns.

Erbjudande av plats
• Platserbjudande görs via Skolvalssidan och ska godkännas inom 2 veckor. Från vecka 7 görs erbjudande för kommande hösttermin (aug.-sept.). Plats som önskas annan tid på året erbjuds när förskolorna har plats att erbjuda.
• Förskoleverksamhet tillhandahålls i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier. Omsorgstiden ska motsvara vårdnadshavarnas arbetstid/studietid och restid. Förskolechef har rätt att begära intyg från arbetsgivare/utbildningsanordnare för att styrka föräldrarnas arbetstider/studieschema. För skiftarbetande vårdnadshavare erbjuds omsorg motsvarande arbetets omfattning, oavsett när under veckan vårdnadshavaren arbetar.
• Placering sker efter turordningsregler.

Öppethållande
• Förskola ska erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Öppettiden kan ändras om behovet förändras för en längre period. Ram tiden för förskolornas öppettid är 12 timmar - tidigast kl.06.00 och senast kl.18.30. Om förskolan behöver ha öppet före kl.06.30 och/eller efter kl.17.30 kommer vi att begära intyg från arbetsgivare/utbildningsanordnare för att styrka föräldrarnas arbetstider/studieschema.
• Vid sjukdom, annan akut personalfrånvaro eller andra yttre omständigheter kan öppethållande inte alltid garanteras.
• Under jul- och sommarlov, studiedagar och ”kläm-dagar” bedrivs verksamheten tillsammans med våra andra förskolor och även i samarbete med Aktiva Förskolor AB. Detta innebär att verksamheten är förlagd på någon av SRF:s och/eller Aktiva Förskolors förskolor under vissa dagar eller veckor.

Avtal och närvarotider
• När Du har godkänt platserbjudandet på Skolvalssidan anses platsen abonnerad. Barnet har inte rätt att tillträda platsen förrän detta är gjort och utifrån överenskommet datum.
• På skolvalssidan (http://www.vallentuna.se/skolval) fyller Du i vilka tider barnet skall vistas på förskolan. Omsorgstiden ska motsvara föräldrarnas arbetstid/studietid samt ev. restid. Dessa tider ses som ett grundschema. Ändring av schema ska vara verksamheten tillhanda senast den 20:e i månaden innan ändringen ska träda i kraft. Schemaändringen ska vara varaktig och avse minst en månad. Tillfälliga schemaförändringar kan tillmötesgås i samråd med verksamheten.
• Anmälan av frånvaro och semesterledighet ska göras i så god tid som möjligt till förskolan. Vid vårdnadshavares semester rekommenderas att barnet får ledigt från förskoleverksamheten. Längre ledighet än tre månader innebär att rätten till förskoleplatsen upphör. Uppstår behov av en ny plats ska en ny ansökan göras på Skolvalssidan.

Studiedagar
• Förskolorna har möjlighet att stänga 6 studiedagar per år för planering, utvärdering och fortbildning. Dessa dagar är en kvalitetshöjande faktor. Förskolan är skyldig att ordna omsorg för de barn vars vårdnadshavare har behov av det. Omsorgsbehovet kan tillgodoses genom att förskolorna samverkar med varandra eller genom att vikarier används. Förskolan är skyldig att informera vårdnadshavarna minst 2 månader innan den planerade stängningen. Vårdnadshavare är skyldig att anmäla sitt omsorgsbehov till verksamheten minst 4 veckor innan den planerade stängningen.

Föräldralediga
• Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig med yngre syskon har rätt till förskoleplats max 30 tim./vecka. Platsen debiteras enl. gällande taxa för förskola. De barn som har förskoleplats och får syskon får behålla ordinarie tider i 2 veckor. Därefter ändras tiden till max 30 tim./vecka. Närvarotiden på förskolan förläggs med barnets bästa och verksamheten i fokus.

Arbetssökande
• Barn till arbetssökande har rätt till förskoleplats max 30 tim./vecka. Detta träder i kraft from den dag förälder blir arbetssökande. Närvarotiden på förskolan förläggs med barnets bästa och verksamheten i fokus.
Förändring av närvarotid vid övergång från arbetslöshet till arbete kan ske med omedelbar verkan. Platsen debiteras enligt gällande taxa för förskola.

Allmän förskola
• From augusti det år barnet blir 3 år, har barnet rätt till allmän förskola 15 tim./vecka under skolåret (525 tim./skolår). Förskolan avgör vilka tider under dagen som allmän förskola erbjuds. Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs endast under skoldagar och omfattar inte verksamhet under skolornas lov och lovdagar. Avgiftsreducering sker för den som har mer tid och ombesörjs av kommunen.

Uppsägning
• Uppsägning av plats ska göras av vårdnadshavare på http://www.vallentuna.se/skolval senast 1 månad innan barnet ska sluta. Detta gäller även vid övergång till annan enskild eller kommunal förskoleverksamhet. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet även om platsen inte utnyttjas. Uppsägningstiden räknas från det datum uppsägningen registrerats på̊ Vallentuna kommuns hemsida. I de fall plats återtas inom 3 månader från avslutningsdatum tas avgift ut som om platsen inte varit uppsagd. Detta gäller även vid övergång från förskola till fritidshem. Uppsägning från förskola till fritidshem behöver inte göras. Övergång till fritidshem från förskola sker automatiskt den 1 augusti.

Ändrade förhållanden
• Vårdnadshavare är skyldiga att anmäla förändringar beträffande arbete, inkomst, studier, flyttning eller annat som kan påverka rätten till förskoleplats.
Om ett barn flyttar från Vallentuna kommun, upphör rätten till barnomsorgsplats i kommunen samma dag som barnet folkbokförts i den nya kommunen. SRF AB får avgöra om placerat barn ska ha kvar sin plats efter flytt till annan kommun, om vårdnadshavare så önskar. Förskolepeng ska i så fall begäras från barnets nya hemkommun.