Södra Roslagens Förskolor AB
Meny

Miljöpolicy

SRF AB ska sträva efter ett hållbart samhälle i vårt dagliga arbete genom att sträva efter att välja det miljövänligaste alternativet.

SRF AB:s ambition är att arbeta förebyggande i så hög utsträckning som möjligt och mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö- och naturresursfrågor.

Miljöarbetet inriktas på minskad klimatpåverkan inom hantering av varor, kretslopp, transporter och energi.

Riktlinjer

• Välja miljömärkta/miljövänliga varor med kvalitet vid inköp
• Öka inköpen av närproducerad och ekologisk mat när det är möjligt
• Minska svinnet av mat
• Sortera avfall
• Undvika förpackningar som har stor påverkan på miljön
• När det är möjligt välja leverantörer som har miljöbilar
• Spara energi
• Vid nya upphandlingar ta hänsyn till miljöaspekter
• Ha miljöansvariga på varje förskola
• Göra barnen delaktiga i miljöarbetet

Denna miljöpolicy gäller för samtliga medarbetare inom Södra Roslagens Förskolor AB.

VD äger det övergripande ansvaret för denna policy.

Alla medarbetare ansvarar för att hålla sig uppdaterade och efterleva policyn och dess riktlinjer.